Vind antwoorden, stel vragen en maak contact met onze leden over de hele wereld.

Homepage Forum Informatie, regels en mededelingen Algemeen Lees hier de duikforum.nl forum regels en voorwaarden!

 • Lees hier de duikforum.nl forum regels en voorwaarden!

  Posted by mike on 18 juli 2004 om 11:56

  Lees hier de duikforum.nl forum regels en voorwaarden!
  Gebruikers van Duikforum.nl dienen zich te houden aan de volgende regels en voorwaarden:

  Duikforum.nl regels en voorwaarden.

  Regels Algemeen:

  1. Wij nemen het gedrag van de gebruikers van Duikforum.nl erg serieus en tolereren dan ook geen enkele vorm van asociaal gedrag ten opzichte van andere gebruikers, moderators en/of administrators.

  2. Wij toleren geen enkel vorm van SPAM of berichten naar andere gebruikers die dat niet op prijs stellen. Elke gebruiker die wordt betrapt op het spammen van andere gebruikers wordt zonder enig bericht verbannen van het forum. Ook het versturen van aanbiedingen via PM of email zal worden gezien als SPAM.

  3. Een handtekening mag niet meer dan 4 regels hoog zijn en dient gewone tekst te zijn en mag geen aanbieding en/of prijzen bevatten.

  4. Gebruikers mogen nooit een link plaatsen naar commerciële bedrijven/sites waar zij een zakenrelatie mee hebben. Wel mag de naam van een site/bedrijf/product genoemd worden. E-mailadressen mogen niet geplaatst worden.

  5. Gebruikers mogen andere gebruikers niet instrueren om een email of een persoonlijk bericht te sturen of informeren dat ze een mailtje of persoonlijk bericht hebben gehad.

  6. Gebruikers mogen alleen berichten plaatsen die te maken hebben met het onderwerp. Off-topic berichten zijn niet gewenst en kunnen zonder opgaaf van reden verwijderd en bestraft worden met de nodige punten!

  7. Links naar je bedrijf en e-mailadressen mogen alleen in de gebruikersprofielen opgenomen worden. Het is de bedoeling dat gebruikers via de contact button met elkaar opnemen.

  8. Handtekening/Avatar/Gebruikersnaam mag een verwijzing zijn naar winkel/shop zonder de link erin.Geen (commerciële-) banners in handtekening.

  9. Het aan prijzen van eigen winkel/shop/producten is toegestaan als erom gevraagd wordt door de originelel topicstarter en het on-topic is.

  10. Geen gebruik maken van adblockers of op andere wijze reclame-uitingen weren, anders dan de optie die DuikForum.nl het Lid biedt.

  11. Verhouding reclame, en info die het lid geeft moet in verhouding staan, dit wordt beoordeeld door de mod’s,
  Discussie hierover is niet mogelijk.
  Bij veelvuldig misbruik volgt kaart /ban.

  Regels Adverteren:

  1. Adverteren met je eerste bericht is niet toegestaan en je bericht wordt dan ook direct verwijderd. Er zijn minimaal 5 posts nodig om een advertentie te mogen plaatsen.

  2. Adverteren mag alleen in het advertentie- en commerciële forum (Voor het forum commerciële advertenties is een abonnement nodig om te kunnen plaatsen), en uitdrukkelijk niet in de andere forums (met uitzondering van Preferred Advertisers). Links naar websites en e-mailadressen zijn in beperkte mate toegestaan. Het is niet de bedoeling dat een aanbieding enkel bestaat uit een link. Een duidelijke aanbieding met daarin een link naar de website is geen probleem. Niet complete aanbiedingen (met een link voor meer informatie) zijn niet toegestaan. De extra informatie kan het best in de advertentie zelf.

  Als een advertentie niet aan de bovenstaande eisen voldoet, wordt de advertentie gesloten en mag de gebruiker pas na een week opnieuw een aanbieding doen.

  3. Het plaatsen van commerciële advertenties en of reacties op berichten van gebruikers, in andere forums dan het advertentie forum, is alleen toegestaan door gebruikers met een “Preferred Advertiser” status. Voorwaarde is dat de adverteerder duidelijk dient aan te geven dat hij/zij een commerciële bedrijf is, zodat het voor de gebruiker duidelijk is dat hij/zij te maken heeft met een bedrijf. Ook als de gebruiker hierom vraagt dient de adverteerder zijn commerciële identiteit aan te geven. Bovendien dient de adverteerder bij ieder bericht een handtekening te plaatsen, met daarin de volgende aspecten (a) de bedrijfsnaam en (b) het onderschrift “dit is een bericht van commerciële onderneming”.

  4. Op commerciële basis adverteren kan alleen in overleg. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het formulier op deze pagina. Of via het forum commerciële advertenties. U kunt via deze pagina een abonnement afsluiten voor toegang.

  5. Als wij constateren dat een gebruiker het forum alleen maar gebruikt om te adverteren dan wordt deze gebruiker zonder waarschuwing vooraf verbannen van het forum dus zorg ervoor dat de ratio normale posts / advertenties in juiste balans is en blijft.

  *Let op!* Duikforum.nl behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving regels te wijzigen of toe te voegen. Het is je eigen verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van de huidige regels.

  Gezien ons beleid van het bevorderen van spontane, open gedachtenwisselingen en de snelle distributie van informatie uit vele bronnen, kan Duikforum.nl de nauwkeurigheid van informatie die op het forum wordt geplaatst niet bepalen.

  Meningen, advies en alle andere informatie die door deelnemers in discussies worden gegeven zijn die van de auteur. De deelnemers worden aangespoord om naar professionele raad voor specifieke, individuele situaties te streven en niet alleen te vertrouwen op advies of adviezen die in de discussies wordt gegeven.

  ———————————————————————

  Uitgebreide extra voorwaarden.

  Links
  Deze website bevat links (verwijzingen) naar andere websites. Deze links worden u bij wijze van service aangeboden en bieden een aanvullende toegangsroute tot de hier weergegeven informatie. We hebben niet alle informatie op de andere websites gecontroleerd en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites of voor producten of services die mogelijk via deze sites worden aangeboden. Het feit dat deze links hier worden vermeld, betekent geenszins dat de inhoud van deze site, het beleid of de standpunten van Duikforum.nl door de betreffende sites worden onderschreven, ondersteund of goedgekeurd. Sites van derden bevatten mogelijk informatie waar Duikforum.nl wel of niet mee instemt. Het opnemen van links naar andere websites moet niet worden opgevat als goedkeuring van de inhoud van deze websites. Op het gebruik van de websites waarnaar verwezen wordt, zijn mogelijk
  andere voorwaarden en bepalingen van toepassing.

  Correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website
  Ondanks onze inspanningen om te controleren dat de informatie op deze website correct is, blijven fouten altijd mogelijk. Derhalve kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld als de informatie die we op of via deze website beschikbaar stellen niet correct, volledig of actueel blijkt te zijn. Het materiaal op deze website wordt uitsluitend als algemene informatie aangeboden en dient niet te worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van belangrijke beslissingen zonder primaire informatiebronnen of andere, meer correcte, volledige en actuele bronnen te raadplegen. Als u zich baseert op de informatie op deze website, doet u dit voor eigen risico. Deze site bevat mogelijk historische informatie. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen ter informatie aangeboden. We behouden ons het recht voor de inhoud van de website op elk gewenst moment te wijzigen zonder nadere kennisgeving.

  Handelsmerken
  De website bevat mogelijk handelsmerken of service marks van derden. Al deze handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars en u stemt ermee in deze niet op enigerlei wijze te gebruiken of weer te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het desbetreffende handelsmerk.

  Privacy van de bezoeker
  We willen de privacy van bezoekers aan deze website beschermen. Derhalve verzamelen we op deze website geen persoonsgegevens van de gebruikers, tenzij de gebruikers deze informatie vrijwillig en bewust aan ons verstrekken.

  Als u onze website bezoekt, stuurt uw webbrowser ons automatisch uw IP-adres (internetadres) en bepaalde andere informatie (onder andere over het type webbrowser dat u gebruikt). We kunnen dit IP-adres en de overige informatie gebruiken om u toegang tot de website te verschaffen en voor het beheer van de site. Op bepaalde gedeelten van de website kunnen we u vragen ons uw naam, adres, woonplaats en postcode of overige gegevens te verstrekken, zodat we u de gevraagde informatie kunnen toezenden. U bent geenszins verplicht deze gegevens te verstrekken, maar zonder deze gegevens kunnen we u de gevraagde informatie niet toezenden. De website kan ook bepaalde functies bevatten die u in staat stellen via e-mail of op een andere wijze met ons te communiceren. Als er een functie voor e-mail wordt aangeboden en u ervoor kiest hiervan gebruik te maken, verschaft u ons daarmee uw e-mailadres. We vragen niet om andere persoonsgegevens. U bent derhalve zelf verantwoordelijk als u ervoor kiest deze communicatiefuncties te gebruiken om ons dergelijke gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld door uw naam te noemen in een e-mailbericht). Als u ons persoonsgegevens verschaft, geeft u daarmee tevens aan dat u ons deze informatie bewust en vrijwillig verstrekt. We zullen dergelijke informatie niet voor marketingdoeleinden gebruiken, maar we zullen mogelijk reageren op de e-mailberichten die u ons toezendt.

  We streven ernaar te waarborgen dat de persoonsgegevens die u ons toezendt, vertrouwelijk behandeld worden. We zullen de door u verstrekte persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verhandelen of anderszins ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is of wanneer wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat u de gebruiksvoorwaarden of nationale of lokale wetgeving overtreedt. Houd er echter rekening mee dat het mogelijk is dat derden de berichten lezen die u via internet verzendt. Verstuur dus nooit informatie per e-mail die u vertrouwelijk wilt houden.

  Zoals veel bedrijven kunnen ook wij gebruik maken van zogeheten “cookies” op onze website. Deze cookies geven ons informatie over de vraag of u onze website al eerder hebt bezocht en welk materiaal op onze website u hebt bekeken. De cookies die wij kunnen gebruiken verzamelen geen persoonsgegevens over u en verschaffen ons geen enkele manier om met u contact op te nemen. De cookies onttrekken geen informatie aan uw computer.

  Verder dient u zich te realiseren dat we bepaalde informatie over het gebruik van onze site bijhouden, zoals het aantal en de frequentie van de bezoekers op bepaalde onderdelen van de website. Deze informatie wordt alleen cumulatief bijgehouden en bevat geen persoonsgegevens.
  Wanneer u de website gebruikt, stemt u in met de overdracht van uw persoonsgegevens naar ons en met het gebruik hiervan zoals in dit sitebeleid is beschreven.

  Het hier beschreven privacybeleid geldt alleen voor deze website, en niet voor andere sites, waar mogelijk ander privacybeleid van kracht is.

  Bewijs van afstand
  U gebruikt deze website voor eigen risico. De site wordt in de huidige vorm aangeboden, zonder garantie van beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor uw toegang tot de website of tot een functie of onderdeel van de site op elk gewenst moment te beperken of te beëindigen.

  Duikforum.nl verklaart uitdrukkelijk dat er geen enkele soort expliciete of impliciete garantie wordt gegeven, daaronder begrepen garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en garanties dat het materiaal op de website geen inbreuk maakt op rechten van derden, dat de website ononderbroken of probleemloos toegankelijk zal zijn, dat de toegang tot de website veilig is of dat de informatie op de website volledig, correct of actueel zal zijn.

  Als u materiaal van deze website downloadt, doet u dit vrijwillig en voor eigen risico. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem en voor gegevensverlies dat zou kunnen voortvloeien uit het downloaden van dit materiaal.

  Geen enkele vorm van schriftelijke of mondelinge informatie die u van duikforum.nl of via of vanaf de website verkrijgt, kan worden geïnterpreteerd als garantie van welke aard dan ook.

  Beperking van de aansprakelijkheid
  Voor zover toegestaan onder de geldende wetgeving, bent u ervan op de hoogte en stemt u ermee in dat Duikforum.nl voor deze site niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enigerlei vorm van rechtstreekse of indirecte schade, incidentele schade, speciale schade, gevolgschade, schade voortvloeiend uit schadevergoeding of enige andere soort schade die verband houdt met of voortvloeit uit het gebruiken of het niet kunnen gebruiken van deze website of een andere website die u bereikt via een link vanaf deze website, of uit handelingen die wij verrichten of nalaten naar aanleiding van e-mailberichten die u ons toezendt. Dit betreft onder andere schade met betrekking tot fouten, weglatingen, onderbrekingen, defecten, vertragingen, computervirussen, winstderving uwerzijds, gegevensverlies, onbevoegde toegang tot en wijziging van uw gegevens en gegevensoverdracht, en andere tastbare en niet-tastbare verliezen.
  Deze beperking geldt ongeacht de vraag of de schadevergoeding wordt geclaimd op basis van de bepalingen in een overeenkomst, ten gevolge van nalatigheid of anderszins, en zelfs als wij of onze vertegenwoordigers nalatig zijn geweest of zijn gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.

  Uw aansprakelijkheid
  U stemt ermee in dat u, wanneer u een technische onderbreking van de website veroorzaakt, of van de systemen die de website aan u en andere gebruikers beschikbaar stellen, aansprakelijk bent voor alle kosten en uitgaven (daaronder begrepen advocaatkosten) die uit deze onderbreking voortvloeien.

  Intellectuele eigendomsrechten van anderen
  We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we verwachten van onze bezoekers dat zij hetzelfde doen. Als u van mening bent dat uw materiaal is gekopieerd op een manier die erop neerkomt dat er inbreuk is gemaakt op het auteursrecht, kunt u dit aan ons laten weten.
  Wijzigingen in de voorwaarden

  We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden naar eigen inzicht op elk gewenst moment te wijzigen door aangepaste voorwaarden op de website te publiceren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om periodiek te controleren of we wijzigingen hebben aangebracht in de gebruiksvoorwaarden. Als u de website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden of in andere bepalingen zijn gepubliceerd, houdt dit in dat u instemt met de wijzigingen.

  Dank u voor het bezoeken van Duikforum.nl

  Don-Chedi reageerde 15 jaar, 4 maanden geleden 1 Lid · 1 Reactie
 • 1 Reactie
 • Don-Chedi

  Deelnemer
  21 juli 2008 om 13:07

  Re: Lees hier de duikforum.nl forum regels en voorwaarden!

  Geachte DuikForum leden,
  na langdurig beraad over hoe om te gaan met de nieuwe insteek van het forum gaan wij vanaf heden het volgende beleid aanhouden:
  Non-profitevenementen en bijeenkomsten kunnen gewoon aangekondigd worden, mits deze aan de volgende beginselen voldoen:

  -deze zijn ten doelstelling om het samenkomen van DuikForum leden te bevorderen;
  -de organiseerder(s) hebben er geen (zijdelingse) financiële belangen bij.

  We houden het bewust bij deze twee nogal globale richtlijnen. Te veel uitkristalliseren van ‘regeltjes’ maakt de boel alleen maar complexer en vergroot de kans dat goedbedoelde initiatieven uitgesloten worden.

  De primaire doelstelling om de eigen omzet te vergroten via DuikForum en haar leden, is niet meer toegestaan. Dit zal via gehuurde banner ruimte moeten gebeuren.

Start of Discussion
0 van 0 reacties Juni 2018
Nu